SNAKS gør-det-selv teamudvikling

SNAKS er specialdesignede gør-det-selv værktøjs- og materialepakker, der hjælper ledere og medarbejdere til at have effektive samtaler om emner, der knytter sig det at have det godt og gøre det godt.

SNAKS lægger op til samtaler på et sted mellem 60-90 minutter. De kan bruges på personalemøder, møder i MED og sikkerhedsudvalg. De kan bruges
på ledermøder og til arrangementer, hvor grupper af kolleger er samlet for at tale om trivsel, arbejdsmiljø og robuste fællesskaber.

SNAKS kan anvendes enkeltvis eller samlet som en udviklingsproces. Det er særdeles oplagt at anvende SNAKS som opfølgning på trivselsmålinger, APV eller et identificeret ønske eller problem.

Forankring afhænger således ikke at en konsulent, men giver lederne og medarbejderne muligheden for at spille hovedrollen i deres egen udviklingsproces. Medarbejdere og ledere får adgang til de specialdesignede materialesæt og værktøjer, der kun kræver meget lidt forberedelse, men sikrer, at afdelingerne holder fast i de valgte emner, og forstærker den viden og handlekraft, der allerede eksisterer i organisationen. Det sker, fordi alle SNAKS afsluttes med, at deltagerne identificerer konkrete realiserbare handlinger, der følger op på deres samtale. Vi kalder disse handlinger for næste bedste skridt.

Klik og download guide, hvor du kan læse meget mere om konceptet.CASE:

Her kan du læse case fra Sundhedscentret i Vejen Kommune. De ønskede at skabe et stærkere samarbejde i ledergruppen, hvilket både krævede indsigt i hinandens styrker, arbejdsopgaver og motivation. Som en del af forløbet brugte ledergruppen SNAKS som redskab og ramme til at sætte forskellige emner på dagsordenen. Læs mere her.

Jeg synes, at SNAKS er et meget håndgribeligt og meget relevant samtaleværktøj. Den metodiske opbygning gør det overskueligt og nemt at arbejde med. Værktøjet skabte en god og målrettet dialog og faciliterede til, at vi fik arbejdet med teamets udfordringer på en ny og konstruktiv måde.

klinikansvarlig, in-house kiropraktor klinik hos LEGO

Jeg tænker, at det var rigtig godt, at vi selv startede, og SNAKS var en fantastisk hjælp. Udover at SNAKSen blev et konkret redskab, som gav vores lederdag et stærkere og mere konkret indhold, blev det også vores fælles og egen mentale forberedelse til workshoppen med Gnist.

Leder, Vejen Kommune

Jeg kan godt lide, at der er et færdigt program, som det er nemt at gå til, og at de forskellige SNAKS passer sammen som helhed.

Leder, Randers Kommune

Der er hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse afholdt knap 500 SNAKS møder over et lille år. Møderne er vurderet til en værdi på 3,9 ud af 5 i forhold til, hvor udbytterigt det har været.

Medarbejdererne, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vores oplevelse er, at SNAKS værktøjet er godt fordi det er så håndgribeligt, og hjælper til at få problemstillingerne i spil gjort konkrete. I en lille gruppe på tre, hjalp det os til at få snakke og samtaler til at ske på en anden måde end vanligt, med en højere grad af nærvær og investering. Det bidrog til refleksion i plenum og en deraf lærerig proces.

Anne-Lene, Sundkiropraktor.dk

Vores medarbejdere oplevede, at ved at sætte spot på et emne som feedback, og have tid og rum til at fordybe sig i emnet, blev muligheden for implementering og grundlaget for at anvende feedback i praksis efterfølgende, mere nærværende og aktuelt. De meldte tilbage, at det nu – fordi den kommende tid er en tydelig øve-periode – er nemmere at give sig i kast med at give feedback. Både positiv og konstruktiv feedback. Og de fik mere blod på tanden ift. at komme i gang. Det satte også nogle gode refleksioner i gang ift. hvad vi hver især skal være opmærksomme på, før, under og efter man giver feedback.

Leder, Myndighedscenteret, Randers Kommune

Denne Snaks gør, at vi tager kontakt til en afdeling, som vi ønsker at øge kendskabet med. Hvor vi kan identificere mulige interaktioner med henblik på at forbedre forretningsgange. Samtidig giver det os muligheden for at promovere vores egen afdeling.

Leder, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Nysgerrig på SNAKS?

Så kontakt endelig Marianne på mail eller 2486 1511 for at høre mere om konceptet, og hvordan I kan bruge det på din arbejdsplads.

Priseksempler

Prisen afhænger af, hvor mange deltagere, der skulle kunne bruge dem, og hvor mange SNAKS der købes. Men her er et par priseksempler:

3 SNAKS til en afdeling/organisation med 50 ansatte til brug over 2 år: Kr. 15.000

3 SNAKS til en organisation med 200 ansatte til brug over 2 år: Kr. 30.000

5 SNAKS til en afdeling/organisation med 50 ansatte til brug over 2 år: Kr. 25.000

5 SNAKS til en organisation med 200 ansatte til brug over 2 år: Kr. 50.000


HVAD INDEHOLDER EN SNAKS?

De enkelte SNAKS og de medfølgende materialer er lige til at gå til. De er enkle i deres udformning og indeholder både vejledning, visuelle materialer og lydfiler.

Selvom hver SNAKS bygger på solid forskning, er teorien minimeret og involveringen forstærket. Designet af den enkelte SNAKS gør derfor, at man undgår et typisk fænomen i mange møder: At 20% taler 80% af tiden.

En SNAKS er så enkel, at den kan gennemføres på egen hånd uden hjælp udefra.

Helt konkret indeholder hver SNAKS:

• Trin-for-trin vejledning til værtens forberedelse og til selve mødet med instruktioner og manuskripter, som man kan læse op
• Visuelle redskaber til alle deltagere (printes på egen printer)
• Podcasts, der på 3-5 minutter giver vigtige perspektiver på det pågældende emne
• Opfølgningsvejledning til lederen
• Opfølgningsvejledning til mødets vært

Herunder kan du læse mere om de nuværende SNAKS.

Denne SNAKS handler om, hvordan gruppen bruger det velfungerende i deres hverdag. Det er ikke en avanceret roseøvelse, men en mulighed for at forstå, hvorfor dét, der virker, egentlig virker. Gruppen tager udgangspunkt i velfungerende ting fra deres hverdag og undersøger, hvorfor de fungerer godt.

Denne SNAKS handler om at opbygge en kultur, hvor det at spørge om hjælp er helt naturligt. Videndeling hæmmes oftest ikke af manglende vilje til at dele, men manglende lyst til at spørge. Denne SNAKS sætter fokus på det at spørge om hjælp og finde hensigtsmæssige måder, hvorpå teamet spørger hinanden noget mere.

I denne SNAKS taler gruppen om det at give og modtage konstruktiv feedback. Konstruktiv feedback betyder ikke bare positiv feedback. Negativ feedback kan være overordentlig vigtig og nyttig, hvis vi giver den med en god hensigt og modtageren dermed også opfatter feedbacken velmenende. Gruppen skal i fællesskab definere deres principper for god feedback.

I denne SNAKS skal gruppen tale om, hvordan de på bedste vis kan håndtere forandringer og travlhed. Vi kan få eller styrke vores oplevelse af, at have ’styr’ på nye eller pressede situationer, hvis vi i fællesskab aftaler, hvordan vi griber det an. Gruppen taler især om fire håndtag, der medvirker til, at de sammen genvinder eller styrker deres følelse af kontrol.

For at styrke deres faglighed i dagligdagen skal gruppen på dette møde prøve kræfter med kollegial sparring. Grundtanken er klar – nemlig at faglighed, sparring og læring er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø og gode præstationer.

I denne SNAKS skal gruppen tale om at forbedre den måde, som gruppen udfører deres arbejde på. Det kræver, at gruppen tænker anderledes og smartere. Gruppen kan drage fordel af, at at blive mere bevidste om ting, der spænder ben for dem og hvad de i fællesskab
kan gøre for at finde frem til de mest hensigtsmæssige udviklingsområder.

Formålet med dialogen er, at alle bedre forstår, hvordan ens del af arbejdet indgår i en større sammenhæng, og at de som afdeling skærper deres fokus i arbejdet med udvikling og koordinering af mål. De skal forholde sig til, i hvor høj grad der hersker klarhed om retning, i hvor høj grad deres mål er koordineret med andre afdelinger og samarbejdspartnere samt hvor afstemte de er internt om egne mål.

Vi får mere klarhed om vores kerneopgave, når vi taler om det, vi hver især og i fællesskab bidrager med – travlhed eller ej. Gruppen skal tale om den værdi, de skaber, og de ringe i vandet, som deres daglige indsats medfører.

Denne SNAKS præsenterer gruppen for et eksperiment. Et eksperiment, hvor de afprøver en metode til at få overblik over teamets arbejdsbelastning, og hvordan de kommunikerer omkring den. De er ikke nødvendigvis enige i gruppen. Derfor handler denne SNAKS også om at få talt om eventuelle uenigheder.

Denne SNAKS sætter fokus på dialog og hvordan kvaliteten af de samtaler, som teamet har i hverdagen, kan forbedres. Gruppen introduceres til et par eksempler på mere eller mindre gode dialoger. Deres opgaver bliver på baggrund af disse eksempler at diskutere sig frem til de principper og de næste bedste skridt, der forbedrer kvaliteten af dets egne dialoger.

Denne SNAKS handler om læring på tværs af organisationen. Den hjælper gruppen til at afklare, hvilke afdelinger der ligger inde med viden, de kan bruge til at løse deres opgave bedre. Den hjælper dem til at afklare, hvad de skal gøre for at hente og omsætte den viden i eget team.

Denne SNAKS handler om ni oplagte tilgange til at udvikle et robust fællesskab. Opgaven bliver at prioritere, hvilke tilgange der er mest oplagt for gruppen lige nu, og hvad gruppen kan gøre for at sikre små forbedringer på de områder.

Cases hvor SNAKS bliver brugt:

Styrkelse af kollektiv robusthed og tilpasningsevne for 1200 ansatte i Forsvaret

Forsvarets styrelse for materiel og indkøb (FMI) er en organisation i konstant forandring. Den hastige udvikling betyder, at der stilles højere krav til ledernes og organisationens robusthed og tilpasningsevne end tidligere.

Der kunne tales meget om robusthed og tilpasningsevne i organisationen, men afgørende for de ønskede effekter var, at der skete relevante ændringer med adfærden i hverdagen.

Vi valgte metoden organisatorisk aktionslæring, der er en tilgang til at løse relevante forandringstiltag og problemstillinger igennem handling og refleksion i hverdagen. Udover udviklingsworkshops og stresshåndterings lederuddannelse, så var SNAKS værktøjet, som de 1200 ansatte brugte uden brug af konsulenter.

Ifb. med processen blev der lavet en før og eftermåling på både medarbejder- og lederniveau. Alle viste fremgang for emner omkring velbefindende, mødekultur, viden om stress.

Teamudvikling i Sundhedscenteret i Vejen Kommune

Formålet med processen var tydeligt for Sundhedscenteret. Samarbejdet i ledergruppen skulle videreudvikles. De havde allerede etableret et godt fundament, men de ville gerne blive bedre til at supplere, udfordre og udvikle hinanden – alt sammen med fokus på egne og andres karakterstyrker.

Der blev udviklet et forløb med fokus på konkrete værktøjer, som ledergruppen kunne bruge i deres dagligdag. Processen startede med en lederdag, hvor ledergruppen brugte gør-det-selv-værktøjet SNAKS som redskab og ramme til at sætte forskellige emner på dagsordenen, heriblandt styrker og succeshistorier.

En måned senere mødte vi ledergruppen til en heldagsworkshop, hvor vi med udgangspunkt i værktøjerne Styrkekort og HEX samt forskellige metoder arbejdede med deltagernes styrker og fandt konkrete handlinger, som ledergruppen kunne arbejde videre med.

Ledergruppen var glade for forløbet, og især dét at starte processen selv med SNAKS var en succes.

2019-05-08T14:22:39+00:00